Coronacrisis - noodpakket voor ondernemers

Graag houden we je volledig op de hoogte van alle nieuwe maatregelen die je kunt treffen als ondernemer om de economische gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken. Indien je ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief zul je daarom in de aankomende tijd meerdere nieuwsbrieven van ons ontvangen.

(Heb je je nog niet ingeschreven voor onze nieuwsbrief, dan kun je je hier inschrijven)

Maandag hebben wij een nieuwsbrief verzonden met daarin informatie over de maatregelen die toen actueel waren. Echter volgt de informatie rondom het coronavirus en de maatregelen voor de ondernemers elkaar zo snel op, dat deze informatie alweer achterhaald is. Wij willen jou daarom zo goed mogelijk op de hoogte houden van alle nieuwe maatregelen en doen ons uiterste best om zo volledig mogelijk en actueel te zijn. Helaas kunnen wij je niet garanderen dat de aangekondigde maatregelen morgen niet alweer gewijzigd zijn. Als er twijfel bij je is over bepaalde zaken, neem dan alstublieft contact op met ons kantoor.In dit bericht willen we stilstaan bij het noodpakket voor ondernemers, welke dinsdag door het kabinet gepresenteerd werd, met daarin:

Voor dit bericht hebben wij onder andere gebruik gemaakt van de informatie van de Belastingdienst, de Rijksoverheid voor Ondernemers en VNO-NCW en met name van de brief van 17 maart van het Ministerie van Economische zake. Deze kun je hier downloaden. 

Uitstel van belastingbetaling

Ondernemers die in liquiditeitsproblemen komen door het coronavirus krijgen de mogelijkheid om bijzonder betalingsuitstel aan te vragen bij de Belastingdienst. Dit kan voor alle gangbare belastingen, zoals loonbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting.Dit uitstel kun je aanvragen zodra je een aanslag hebt ontvangen. Het is dus niet mogelijk om nu al uitstel te vragen voor een belastingbetaling waar nog geen aanslag voor ontvangen is. Uitstel aanvragen is ook alleen mogelijk wanneer er liquiditeitsproblemen zijn, niet als ze in de toekomst mogelijk verwacht worden.
Voor het uitstel van betaling komt een speciaal formulier. Om voor uitstel in aanmerking te komen, moet er een verband zijn tussen de coronacrisis en de liquiditeitsproblemen. Het verzoek tot uitstel moet worden vergezeld met een verklaring van een derde deskundige. Wij als accountant worden aangemerkt als derde deskundige en kunnen je hier dus bij helpen. De verklaring van de derde deskundige moet uiterlijk 4 weken na verzoek tot uitstel bij de Belastingdienst zijn ingeleverd.Zodra het uitstel is aangevraagd, stopt de Belastingdienst met het invorderen van de belastinggelden. Eventueel opgelegde verzuimboetes worden  teruggedraaid en hoeven niet te worden betaald. De Belastingdienst verlaagt tijdelijk de invorderingsrente.

Let op! Je krijg uitstel van betaling, niet van het doen van aangifte! Ook om aan te tonen dat er een verband is tussen de coronacrisis en liquiditeitsproblemen, is het van belang dat je cijfers up to date en in orde zijn.Kort samengevat:

 • Je kunt bij liquiditeitsproblemen bijzonder uitstel krijgen van belastingbetaling;
 • Dit uitstel kun je aanvragen als de aanslag van de belasting ontvangen is;
 • Hiervoor komen speciale uitstelformulieren;
 • Het uitstelverzoek moet worden vergezeld van een deskundigenverklaring;
 • Je betaalt geen verzuimboete, de invorderingsrente wordt verlaagd.

Voor de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting heb je mogelijk al een voorlopige aanslag 2020 ontvangen. Hiervoor geldt dat het mogelijk is deze te verlagen, waarmee betalingen ook worden stopgezet.

Bijstand voor zelfstandigen

Zelfstandigen kunnen in (tijdelijke) financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kunnen zij dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeente. Normaal kent deze regeling een uitgebreide levensvatbaarheidtoets, maar deze is voorlopig komen te vervallen, waardoor de procedure beperkt blijft tot 4 weken. De bijstand vult het inkomen aan tot het bestaansminimum. Ook kunnen er leningen worden verstrekt voor het opvangen van liquiditeitsproblemen.

Noodloket – tegemoetkoming kosten

Er komt een noodloket (tegemoetkoming in de vorm van een gift) voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Dit als noodvoorziening op de verder te nemen maatregelen. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken . Denk hierbij aan schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Zij zien hun inkomsten grotendeels teruglopen, terwijl hun vaste lasten intussen gewoon doorlopen en hun uitgaven in veel gevallen al gedaan zijn.

Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer de corona-uitbraak achter de rug is. De eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis. De tegemoetkoming moet nog verder worden uitgewerkt. Het betreft een eenmalig vastgesteld bedrag van €4000,- voor de periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen. De voorwaarden worden op dit moment verder uitgewerkt. Indien nodig worden deze voorwaarden steeds geactualiseerd.

Verruiming borgstellingskredieten

De Nederlandse overheid verruimt haar garantiestellingen voor de financiering van ondernemingen richting de banken. De regeling wordt op dit moment uitgewerkt. Wij hebben nauw contact met diverse financiers omtrent de uitvoering van deze regelingen. Hiermee verwachten wij uit eerste hand te vernemen op welke wijze de financieringsaanvragen zo efficiënt mogelijk kunnen worden ingediend en uitgewerkt. In een latere nieuwsbrief zullen wij hier op terugkomen.

Het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

De werktijdverkorting is stopgezet. Deze regeling wordt met terugwerkende kracht per 1 maart jl. vervangen door de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid. De maatregel zal nog nader uitgewerkt worden. De hoofdlijnen van de regeling zijn wel al bekend en leggen we hieronder uit:

 • Het noodfonds voorziet in een loonkostensubsidie voor werkgevers van maximaal 90% van de loonkosten mits de lonen worden doorbetaald. Reeds gedane aanvragen voor werktijdverkorting worden automatisch omgezet in een aanvraag voor de nieuwe regeling. Wel zal in dat geval aanvullende informatie opgevraagd worden.

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten op grond van het noodfonds gelden de volgende voorwaarden:

 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt;
 • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies;
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld);
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder volgen enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming werkt:

 • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
 • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
 • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Op basis van jouw aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.De aanvraag zal moeten worden ingediend bij het UWV. Het is op dit moment nog niet mogelijk om een aanvraag in te dienen. De exacte datum waarop dit mogelijk zal zijn wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Wanneer wij hier meer duidelijkheid over hebben, zullen wij dit ook naar jou communiceren,Anders dan bij de regeling Werktijdverkorting het geval was, is de nieuwe tegemoetkomingsregeling ook van toepassing op loonkosten waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals oproepkrachten. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.

Mocht je naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, of twijfel je over bepaalde zaken betreffende jouw onderneming? Neem dan alsjeblieft contact met ons op, zodat wij je verder kunnen helpen. Wij staan voor je klaar!