Nieuws

Wetsvoorstel implementatie ATAD2

18 juli 2019 • Internationaal

De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel ATAD2 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel dient ter implementatie van de tweede Anti Tax Avoidance Directive (tweede antibelastingontwijkingsrichtlijn) van de Raad van de EU.

Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst

13 maart 2019 • Internationaal

De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptbesluit met overgangsrecht gepubliceerd voor het geval het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder overeenkomst. Het besluit bevat een algemene goedkeuring voor een aantal

Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast

6 maart 2019 • Internationaal

Een inwoner van Nederland, die werkzaam is in het buitenland, heeft mogelijk recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting wanneer zijn inkomen ook in het buitenland belast is. Wanneer Nederland met het betreffende land een verdrag ter

Heeft u werknemers in dienst die niet in Nederland wonen of die hun sociale leven niet in Nederland hebben? 

4 maart 2019 • Algemeen, Internationaal, Loonbelasting

Per januari 2019 zijn er loonbelastingtabellen bijgekomen. Dit komt door het verschil tussen inwoner en niet-inwoners van Nederland. Vanaf 2019 hebben alleen inwoners van Nederland recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Niet-inwoners kunnen alleen aanspraak maken op het premiedeel van de loonheffingskorting. UitzonderingenEr geldt een uitzondering voor het belastingdeel van de arbeidskorting. De onderstaande […]

Zwarte lijst laagbelastende landen

4 januari 2019 • Internationaal

Nederland heeft een lijst van laagbelastende landen samengesteld, die wordt gebruikt bij nieuwe maatregelen tegen belastingontwijking. De lijst bevat 21 landen en is gepubliceerd in de Staatscourant.
Naast de vijf landen van de zwarte lijst van de

Vernieuwing rulingpraktijk

29 november 2018 • Internationaal

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de vernieuwde rulingpraktijk uiteengezet. De vernieuwing omvat de volgende maatregelen.

De Belastingdienst publiceert van elke afgegeven internationale ruling een

Internetconsultatie vernieuwing verdragsbeleid

4 oktober 2018 • Internationaal

Het ministerie van Financiën is een internetconsultatie gestart ter voorbereiding op een vernieuwing van het verdragsbeleid. In dat kader is ook een lijst van laagbelastende landen opgesteld. De vernieuwing van het verdragsbeleid past binnen de

Internetconsultatie rulingpraktijk

6 september 2018 • Internationaal

De zogenaamde rulingpraktijk van de Belastingdienst staat al geruime tijd ter discussie. Een ruling is een afspraak tussen de Belastingdienst en een belastingplichtige waarin, voordat de aangifte is ingediend, zekerheid vooraf wordt gegeven over de

Rulings procedureel niet altijd in orde

22 februari 2018 • Internationaal

De Belastingdienst heeft onderzoek gedaan naar de gevolgde procedure bij de afgifte van ruim 4.000 rulings met een internationaal karakter. Niet in alle gevallen zijn de interne procedures gevolgd. De procedurele fouten zijn vooral opgetreden bij de

Dubbele belastingheffing pensioen grensarbeiders uit België

15 februari 2018 • Internationaal

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België. Het belastingverdrag met België wijst het heffingsrecht over privaatrechtelijke pensioenen in beginsel toe aan