Nieuws

Fictieve dienstbetrekking

29 augustus 2019 • Loonbelasting

Werknemer voor de loonbelasting is de natuurlijke persoon, die tot een inhoudingsplichtige in privaatrechtelijke dienstbetrekking staat. Er is sprake van een dienstbetrekking als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

er bestaat een

Gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling

1 augustus 2019 • Loonbelasting

De werkkostenregeling kent als uitgangspunt dat alle vergoedingen en verstrekkingen tot het loon behoren. De verstrekking van een voordeel dat kan worden toegerekend aan de dienstbetrekking, behoort in beginsel tot het loon, ook als het niet als

Ritten naar golfclub deels privé

3 april 2019 • Loonbelasting

De dga van een bv had de beschikking over een auto van de bv. In het jaar 2011 had de dga een “verklaring geen privégebruik auto”. Volgens de bijgehouden rittenadministratie heeft de dga in dat jaar 326 privékilometers met

Heeft u werknemers in dienst die niet in Nederland wonen of die hun sociale leven niet in Nederland hebben? 

4 maart 2019 • Algemeen, Internationaal, Loonbelasting

Per januari 2019 zijn er loonbelastingtabellen bijgekomen. Dit komt door het verschil tussen inwoner en niet-inwoners van Nederland. Vanaf 2019 hebben alleen inwoners van Nederland recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Niet-inwoners kunnen alleen aanspraak maken op het premiedeel van de loonheffingskorting. UitzonderingenEr geldt een uitzondering voor het belastingdeel van de arbeidskorting. De onderstaande […]

Vrije ruimte werkkostenregeling naar 1,7%

7 februari 2019 • Loonbelasting

Werkgevers mogen tot 1,2% van de loonsom van alle medewerkers samen onbelast vergoedingen geven aan hun personeel. Dit is de vrije ruimte. Naast de vrije ruimte zijn er mogelijkheden voor andere onbelaste vergoedingen.De vrije ruimte wordt met ingang

Hogere bijtelling auto van voor 2017 geen discriminatie

17 januari 2019 • Loonbelasting

Per 1 januari 2017 is de standaardbijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak verlaagd van 25 naar 22% van de cataloguswaarde van de auto. Deze verlaging geldt alleen voor auto’s die op of na deze datum op kenteken zijn gezet. Voor auto’s

Wijzigingen loonbelasting

4 januari 2019 • Loonbelasting

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2019 enkele zaken gewijzigd.
Privégebruik autoWerknemers met een auto van de zaak, die zij ook privé mogen gebruiken, worden geconfronteerd met een bijtelling bij hun salaris. De bijtelling is een percentage

Belastingdeel heffingskortingen

13 december 2018 • Loonbelasting

De heffingskortingen voor de loon- en inkomstenbelasting bestaan uit een belasting- en een premiedeel. Iedereen, die onder de loonbelasting valt, heeft recht op het belastingdeel van de heffingskortingen die samen de loonheffingskorting vormen.

Verlenging termijn indienen formulier afkoop pensioen eigen beheer

8 november 2018 • Loonbelasting

De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer maakt het tot en met 31 december 2019 mogelijk om een pensioenvoorziening in eigen beheer af te kopen of om te zetten in een oudedagsvoorziening. Voor de afkoop of de omzetting kan het verschil tussen de

Inspecteur stelt dubieuze rit met bestelauto te laat ter discussie

13 september 2018 • Loonbelasting

Bij het loon van een werknemer moet in beginsel een bijtelling plaatvinden voor het voordeel dat hij heeft van het privégebruik van een auto van de zaak. Dat geldt niet alleen voor een personenauto van de zaak, maar ook voor een bestelauto. Er hoeft