De balans

De balans - wat kun je hiermee?

De jaarrekening begint met de balans. Uiteraard herkent Zoë de voorraden, de schulden en dergelijke. Maar waarom staat het eigen vermogen bij de schulden? En wat is een balans eigenlijk en niet geheel onbelangrijk: wat kun je er eigenlijk uit halen?

 

Op de balans vind je al je bezittingen, de schulden  en ook je eigen vermogen. De balans bestaat uit twee zijden, namelijk de activa en de passiva. De activa staat altijd aan de linkerkant van de balans. De passiva staat aan de rechterkant van de balans. Het verschil tussen activa en passiva is het eigen vermogen, dit kan positief of negatief zijn. Het eigen vermogen staat ook aan de rechterkant van de balans, zodat de balans altijd in evenwicht is.

Wat is activa en passiva op de balans?

Op de activazijde (links) staan je bezittingen, zoals je bedrijfspand, vervoersmiddelen, voorraden, vorderingen en banksaldo. Op de passivazijde (rechts) is aangegeven met welke middelen je bezittingen gefinancierd zijn. Je kunt je bezittingen kopen met eigen vermogen (eigen geld), maar ook met geleend geld (schulden ofwel vreemd vermogen).

Activa

De activa is onderverdeeld in vaste activa, vlottende activa. Vaste activa zijn bezittingen die op een duurzame manier zijn verworven en die je voor de lange termijn gebruikt, zoals bijvoorbeeld het bedrijfspand waarin je onderneming is gevestigd, machines die worden gebruikt om goederen te produceren die verkocht worden.

Vlottende activa zijn de bezittingen die voor korte tijd in een bedrijf aanwezig zijn, zoals voorraden (goederen die zijn geproduceerd en te koop worden aangeboden), debiteuren (vorderingen op klanten), overige vorderingen (kosten die vooruit zijn betaald) en liquide middelen.

Passiva

De passiva is onderverdeeld in eigen vermogen, voorzieningen, langlopende schulden en kortlopende schulden.

Eigen vermogen is het verschil tussen je bezittingen en je schulden. Als je bezittingen groter zijn dan de schulden, dan het eigen vermogen positief. Als de omvang van de schulden groter is dan de waarde van de bezittingen, dan heb je negatief vermogen.

Voorzieningen zijn de verplichtingen die zijn voorzien, maar waarvoor de uitgaven pas in de toekomst zullen plaatsvinden, zoals pensioenvoorzieningen en voorziening groot onderhoud.

Langlopende schulden zijn de schulden die betalingsverplichtingen hebben met een termijn langer dan één jaar. Voorbeelden van langlopende schulden zijn een hypothecaire lening. De lening wordt veelal afgesloten bij de bank. Daartegenover hoort een activa, zoals bedrijfspand. Deze dient als onderpand van de financiering.

Kortlopende schulden zijn de schulden die je binnen een jaar aflost of betaalt, zoals crediteuren (inkoopfacturen die moeten nog betalen), belastingen of overige kortlopende schulden.

Wat kun je met de balans?

De balans is voor ons als accountant de basis voor veel adviezen die we uitbrengen. Het laat zien of de onderneming goed gefinancierd is. We leiden uit de balans bijvoorbeeld af of het eigen vermogen niet te hoog is en er daardoor teveel risicodragend vermogen in de onderneming aanwezig is. Het kan natuurlijk ook zijn dat het eigen vermogen juist te laag is, wat toekomstige groei en investeringen in de weg kan zitten.

Bij ingrijpende gebeurtenissen binnen de onderneming, zoals bedrijfsoverdracht of een calamiteit rondom de groot aandeelhouder is de balans in veel gevallen het eerste uitgangspunt voor verdere stappen. Hoewel het niet altijd het meest leuke onderwerp is, is het goed om stil te staan wat de gevolgen zijn van een dergelijke calamiteit (bijvoorbeeld overlijden ondernemer). De balans is hiervoor het vertrekpunt.

Heb je vragen n.a.v. dit onderwerp, neem dan contact met ons op!