Disclaimer ZMG Holding B.V.

De ZMGroep Website bestaat uit verschillende Webpagina’s die worden aangestuurd en beheerd door ZMGroep.

De ZMGroep Website wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze accepteert onder de hier vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Uw gebruik van de ZMGroep Website vormt uw akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen.

VERANDERING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

ZMGroep behoudt zich het recht om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen volgens welke de ZMGroep Website wordt aangeboden te wijzigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten die worden geassocieerd met het gebruik van de ZMGroep Website.

LINKS NAAR WEBSITES BEHEERD DOOR DERDEN

De ZMGroep Website kan links naar andere Websites (“Gelinkte Sites”) bevatten. De Gelinkte Sites zijn niet onder de controle van ZMGroep en ZMGroep is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gelinkte Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een Gelinkte Site, dan wel wijzigingen of updates van een Gelinkte Site. ZMGroep is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een Gelinkte Site. ZMGroep verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van ZMGroep van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten ervan.

GEEN ONRECHTMATIG OF VERBODEN GEBRUIK

Als voorwaarde aan het gebruik van de ZMGroep Website, garandeert u ZMGroep dat u de ZMGroep Website niet zult gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat ingevolge deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen verboden is. U mag de ZMGroep Website niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing, overbelasting of aantasting veroorzaakt wordt aan de ZMGroep Website of het gebruik en genot van de ZMGroep Website van een andere partij wordt verstoord. U mag op geen enkele wijze via de ZMGroep Website materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen indien de betreffende materialen of informatie niet voor dat doel zijn verstrekt of beschikbaar zijn gesteld.

GEBRUIK COMMUNICATIEDIENSTEN

De ZMGroep Website kan bulletin board services, chat areas, nieuwsgroepen, forums, communities, persoonlijke webpagina’s, kalenders, en/of andere berichten- of communicatiefaciliteiten bevatten, ontworpen om u in staat te stellen te communiceren met het grote publiek of met een groep (collectief: “Communicatiediensten”). U gaat akkoord met het gebruik van de Communicatiediensten om alleen maar berichten en materialen te plaatsen die gepast zijn en die verbonden zijn met de betreffende Communicatiedienst. Als voorbeeld en niet als beperking gaat u akkoord, dat wanneer u een Communicatiedienst gebruikt, u niet zult:

 • Te schande maken, misbruiken, treiteren, stalken, bedreigen noch op een andere manier de rechten van anderen (zoals rechten op privacy en publiciteit) schenden.
 • Publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden van enig ongepast, profaan, lasterlijk, schendend, obsceen of aanstootgevend of illegaal onderwerp, naam, materiaal of informatie.
 • Bestanden uploaden naar de website die software of andere materialen bevatten die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten (of door de rechten op privacy en publiciteit), tenzij u houder bent van de voornoemde rechten of er een wettelijke controle over uitoefent, of u alle noodzakelijke toelatingen ontvangen hebt.
 • Bestanden uploaden die virussen, corrupte bestanden, of enige andere gelijksoortige software of programma’s, die de werking van een (derde) computer kunnen schaden, bevatten.
 • Goederen of diensten adverteren of te koop aanbieden of kopen van voor enig bedrijfsdoel, tenzij de Communicatiedienst zulke berichten toestaat.
 • Enquętes, wedstrijden, piramidesystemen of kettingbrieven uitvoeren of doorsturen.
 • Enig bestand downloaden geplaatst door een andere gebruiker van een Communicatiedienst, waarvan u weet of het aannemelijk is dat u behoort te weten, dat deze niet op deze wijze legaal gedistribueerd kan worden.
 • Toewijzingen van auteurs, juridische of andere gepaste mededelingen of aanduidingen van eigendom of het etiket van de herkomst of bron van de software of ander materiaal dat het bestand, gekregen middels uploaden, bevat, falsificeren of wissen.
 • Een andere gebruiker in het gebruiken of genieten van de Communicatiediensten beperken of remmen.
 • Een gedragscode of andere richtlijnen die van toepassing kunnen zijn op een betreffende Communicatiedienst schenden.
 • Oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, met inbegrip van e-mail adressen, zonder hun toestemming.
 • Handelen in strijd met toepasselijk recht of wettelijke bepalingen.

ZMGroep is niet verplicht toezicht te houden op de Communicatiediensten. ZMGroep behoudt echter het recht om materialen geplaatst op een Communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. ZMGroep behoudt het recht om uw toegang tot enige of alle Communicatiediensten te beëindigen op welk tijdstip dan ook, zonder mededeling, om welke reden dan ook.

ZMGroep behoudt het recht om naar ZMGroep’s eigen goeddunken op elk moment informatie vrij te geven als dit nodig is om te voldoen aan toepasselijk recht, een wettelijke bepaling, juridische procedure of overheidsaanvraag, of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk te redigeren, weigeren te plaatsen of te verwijderen.

Voorzichtigheid is geboden wanneer u persoonlijk identificerende informatie over uzelf of uw kinderen geeft in een Servicedienst. ZMGroep heeft geen controle over de inhoud, berichten of informatie in een Communicatiedienst of keurt deze goed en daarom kan ZMGroep niet verantwoordelijk worden gehouden wat betreft de Communicatiediensten en voor handelingen die volgen uit uw deelname aan een Communicatiedienst. Managers en hosts zijn geen gemachtigde ZMGroep woordvoerders, en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van ZMGroep.

Materialen geupload naar een Communicatiedienst kunnen ondergeschikt zijn aan geplaatste gebruikers-, reproductie- en/of verspreidingsbeperkingen. U bent verantwoordelijk voor de naleving van dergelijke beperkingen als u de materialen downloadt.

MATERIALEN VERSTREKT AAN ZMGroep OF GEPLAATST OP EEN ZMGroep WEBSITE

ZMGroep beschouwt de materialen die u verstrekt aan ZMGroep (inclusief feedback en suggesties) of plaatst, uploadt, toevoegt of overlegt aan een ZMGroep Website of daarmee samenhangende diensten (collectief: “Inzending”), niet als eigendom. Echter, met het plaatsen, uploaden, toevoegen of het aanbieden van de Inzendingen, geeft u ZMGroep, en de daaraan verbonden bedrijven en de nodige onderlicenties, toestemming om uw Inzending te gebruiken voor hun Internetbedrijf met inbegrip van, zonder beperking, het recht om te: kopiëren, distribueren, overbrengen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, redigeren, vertalen en opnieuw formatteren van uw Inzending; en het bekend maken van uw naam met betrekking tot uw Inzending.

Er zal geen vergoeding worden betaald met betrekking tot het gebruik van uw Inzending, zoals hierin voorzien is. ZMGroep is niet verplicht uw Inzending te plaatsen of uw Inzending te gebruiken en mag de Inzending op elk moment naar ZMGroep’s eigen goeddunken verwijderen.

Met het plaatsen, uploaden, toevoegen, verstrekken van of het inzenden van uw Inzending, garandeert u en bevestigt u dat u de houder bent van de rechten over uw Inzending of dat u er een wettelijke controle over uitoefent zoals beschreven in deze sectie, met inbegrip van, zonder beperking, alle rechten noodzakelijk voor u om uw Inzending te verstrekken, plaatsen, uploaden, toe te voegen of in te zenden.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN OP OF BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE ZMGroep WEBSITE KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. VERANDERINGEN WORDEN PERIODIEK TOEGEVOEGD AAN DE INFORMATIE. ZMGroep EN/OF HAAR LEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE ZMGroep WEBSITE. ER DIENT NIET TE WORDEN VERTROUWD OP ADVIEZEN DIE WORDEN ONTVANGEN VIA DE ZMGroep WEBSITE VOOR HET NEMEN VAN BESLISSINGEN VAN PERSOONLIJKE, MEDISCHE, JURIDISCHE OF FINANCIELE AARD EN U DIENT EEN TER ZAKE DESKUNDIGE TE RAADPLEGEN VOOR EEN OP UW SITUATIE TOEGESPITST ADVIES.

ZMGroep EN HAAR LEVERANCIERS STAAN NIET IN VOOR DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID, EN DE NAUWKEURIGEHID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE VERBAND HOUDENDE GRAFISCHE GEGEVENS OPGENOMEN OP DE ZMGroep WEBSITE, VOOR WELKE TOEPASSING DAN OOK. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN AL DERGELIJKE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE GRAFISCHE GEGEVENS GELEVERD ‘IN DE HUIDIGE STAAT’ EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. ZMGroep EN/OF HAAR LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN DE HAND MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE GRAFISCHE GEGEVENS, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUKMAKENDHEID.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, ZIJN ZMGroep EN/OF HAAR LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, BIJZONDERE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF ENIGE ANDERE SCHADE MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE TEN GEVOLGE VAN HET VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS VOORTVLOEIEND UIT OF OP EEN ANDERE WIJZE VERBAND HOUDEN MET, HET GEBRUIK VAN DE ZMGroep WEBSITE, MET DE VERTRAGING OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE ZMGroep WEBSITE OF DAARMEE SAMENHANGENDE DIENSTEN, HET VERLENEN OF HET NIET KUNNEN VERLENEN VAN DIENSTEN, NOCH VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE GRAFISCHE GEGEVENS DIE VIA DE ZMGroep WEBSITE WORDEN VERKREGEN OF DIE ANDERSZINS VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DE ZMGroep WEBSITE, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS ZMGroep WEBSITE VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD. AANGEZIEN SOMMIGE RECHTSSYSTEMEN UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS HET MOGELIJK DAT DE VOORGAANDE BEPERKING OP U NIET VAN TOEPASSING IS. INDIEN U NIET TEVREDEN BENT OVER ENIGE GEDEELTE VAN DE ZMGroep WEBSITE, OF MET EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DE ZMGroep WEBSITE TE STAKEN.

SERVICE CONTACT: helpdesk@zmgroep.nl

BEEINDIGING/BEPERKING TOEGANG

ZMGroep behoudt het recht om te allen tijde en naar eigen goeddunken uw toegang tot de ZMGroep Website en de daarmee verband houdende diensten of enig gedeelte daarvan zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, wordt deze overeenkomst beoordeeld volgens Nederlands recht.

KENNISGEVING INZAKE AUTEURS- EN MERKENRECHT

De inhoud van de ZMGroep Website is Copyright by ZMGroep gevestigd te Baarn – KvK 32093301 en/of haar leveranciers. Alle rechten voorbehouden.

HANDELSMERKEN

De namen van de hierin genoemde werkelijke bedrijven en producten kunnen de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn.

De hierin als voorbeeld genoemde bedrijven, organisaties, producten, mensen en gebeurtenissen zijn fictief. Het is niet de bedoeling, noch moet dit worden afgeleid, een associatie te maken met een echt bedrijf, organisatie, product, persoon of gebeurtenis.

Rechten niet uitdrukkelijk gegeven hier, zijn te allen tijde voorbehouden.

Neem contact op

Bel ons op 035-5280100 of stuur ons een e-mail.