Nieuws

Meer tijd voor dga met pensioen in eigen beheer

17 november 2016 • Vennootschapsbelasting

Dga’s krijgen tot 1 april 2017 in plaats van tot 1 januari de tijd om hun pensioenvoorziening in eigen beheer aan te passen. Er is dus extra tijd om de nodige besluiten in de aandeelhoudersvergadering te nemen en uit te voeren. De verruiming van de

Overgangsrecht verhoogde schenkingsvrijstelling

17 november 2016 • Miljoenennota

In de Tweede Kamer is bij de behandeling van het Belastingplan 2017 het overgangsrecht voor de verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning uitgebreid aan de orde geweest. Dat is opmerkelijk, want de verhoogde vrijstelling en het

Aftrek scholingsuitgaven houdt geen leeftijdsdiscriminatie in

17 november 2016 • Inkomstenbelasting

Scholingsuitgaven zijn aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Het totale bedrag aan scholingsuitgaven moet meer bedragen dan € 500. Scholingsuitgaven zijn niet aftrekbaar voor zover het totale bedrag uitkomt boven € 15.000. Iemand die jonger is dan 30

Zonnebrandmiddel en tandpasta zijn geneesmiddelen

17 november 2016 • Omzetbelasting

Volgens de Hoge Raad vallen zonnebrandmiddelen en tandpasta onder het lage tarief van de omzetbelasting. Zowel zonnebrandmiddelen als tandpasta kunnen worden aangemerkt als geneesmiddel.
In de Wet op de omzetbelasting staat dat de levering van

Payrolbedrijf is uitzendbureau

10 november 2016 • Sociale verzekeringen

Het Burgerlijk Wetboek merkt als uitzendovereenkomst aan de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever ter beschikking wordt gesteld aan een derde om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten. Onder verwijzing naar deze

AOW- en pensioenrichtleeftijd gaan omhoog

10 november 2016 • Sociale verzekeringen

De leeftijd waarop iemand recht krijgt op een AOW-uitkering is met ingang van het jaar 2022 gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. De basis voor een verhoging van de AOW-leeftijd is de door het CBS berekende gemiddelde resterende

Einde aan aftrek huurkosten werkkamer ondernemer

10 november 2016 • Ondernemingswinst

Zoals eerder al aangekondigd heeft de staatssecretaris van Financiën een voorstel ingediend om de aftrek van een deel van de huur van de woning door een ondernemer te voorkomen. Het voorstel is een reactie op een arrest van de Hoge Raad. In dit

Europese Commissie lanceert hervormingsplannen vennootschapsbelasting

10 november 2016 • Europese regelgeving

De Europese Commissie wil de wijze waarop in Europa belastingen op vennootschappen worden geheven ingrijpend hervormen. Dat moet gebeuren door een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting ofwel een Common

Schenking op papier heeft soms ongewenste gevolgen

3 november 2016 • Successiewet

Een schenking kan niet alleen worden gedaan door geld of goederen te overhandigen, maar ook “op papier”. Dat gebeurt door bedragen schuldig te erkennen en over het schuldig gebleven bedrag rente te betalen. Een schenking op papier kan in een

Deelname omzetbelastingfraude verhindert toepassing vertrouwensbeginsel

3 november 2016 • Omzetbelasting

Een ondernemer, die wist of had moeten weten dat hij deelnam aan omzetbelastingfraude in een keten van leveringen of diensten, heeft geen recht op aftrek of teruggaaf van daarmee samenhangende omzetbelasting. Wanneer komt vast te staan dat de