Nieuws

Dienstbetrekking in meerdere landen

12 oktober 2016 • Sociale verzekeringen

Op een werknemer, die op het grondgebied van twee of meer lidstaten van de EU zijn werkzaamheden verricht, is de wetgeving van de woonstaat van toepassing wanneer hij een deel van zijn werkzaamheden op het grondgebied van de woonstaat uitoefent. De

Mogelijke aanpassingen box 3

6 oktober 2016 • Inkomstenbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de belastingheffing in box 3. Er is onderzocht of en in hoeverre de ombouw naar een heffing op het werkelijk behaalde rendement mogelijk is. De voorlopige conclusie

Dienstbetrekking gefingeerd om uitkering te verkrijgen

6 oktober 2016 • Sociale verzekeringen

Een arbeidsverhouding is een privaatrechtelijke dienstbetrekking wanneer is voldaan aan de volgende vereisten:

er is de verplichting tot het persoonlijk verrichten van arbeid,
er is een gezagsverhouding, en
er is de verplichting tot het betalen

Weer Kamervragen over beoordeling arbeidsrelatie

6 oktober 2016 • Loonbelasting

De onzekerheid over de uitvoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) blijft ook de Tweede Kamer bezighouden. Deze onzekerheid heeft geleid tot een nieuwe reeks vragen aan de staatssecretaris van Financiën. Directe aanleiding is

Werkzaamheden in vof niet hoofdzakelijk ondersteunend

6 oktober 2016 • Inkomstenbelasting

Een ondernemer heeft recht op de zelfstandigenaftrek als hij in een jaar aan het urencriterium voldoet. Dat is het geval wanneer hij ten minste 1.225 uren en meer dan 50% van zijn tijd aan zijn onderneming besteedt. De tijd die een ondernemer

Onderneming naast dienstbetrekking

6 oktober 2016 • Inkomstenbelasting

Een ondernemer die in een jaar ten minste 1.225 uur besteedt aan zijn onderneming voldoet aan het urencriterium. Daarmee heeft hij recht op de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling.
Een werknemer met een fulltime dienstverband kreeg in de

Omvang privégebruik auto

6 oktober 2016 • Loonbelasting

De bijtelling bij het inkomen voor het privégebruik van een auto van de zaak bedraagt in beginsel 25% van de cataloguswaarde van de auto. De bijtelling wordt verminderd met de vergoeding die de werknemer voor het privégebruik betaalt. Er hoeft geen

Winstcorrectie mag naar herinvesteringsreserve

29 september 2016 • Ondernemingswinst

Ondernemers kunnen de belastingheffing over de boekwinst bij verkoop van een bedrijfsmiddel uitstellen door de vorming van een herinvesteringsreserve. Voorwaarde is dat de ondernemer het voornemen moet hebben om tot herinvestering van de opbrengst

Vordering ouders op zoon onzakelijk

29 september 2016 • Inkomstenbelasting

Niet alleen in aandeelhoudersrelaties kan zich het fenomeen van de onzakelijke lening voordoen. Ook wanneer op grond van de persoonlijke betrekkingen tussen natuurlijke personen een debiteurenrisico wordt geaccepteerd dat een onafhankelijke derde

Valutaverlies door omzetting geen deel eigenwoningschuld

29 september 2016 • Inkomstenbelasting

De eigenwoningschuld omvat de schulden die zijn aangegaan voor het verwerven, verbeteren of onderhouden van de eigen woning. De rente en kosten van de eigenwoningschuld zijn aftrekbaar. De aftrek is beperkt tot de kosten die rechtstreeks voortvloeien