Nieuws

Concept ombuigingslijst 2016

9 juni 2016 • Inkomstenbelasting

Onlangs is de concept ombuigingslijst 2016 openbaar geworden. De ombuigingslijst is een overzicht van mogelijke maatregelen ter besparing op de overheidsuitgaven of ter verhoging van de overheidsinkomsten. Of en in hoeverre er suggesties van deze

Hof laat bijtelling privégebruik ten onrechte achterwege

9 juni 2016 • Loonbelasting

Een auto van de zaak wordt geacht ook privé te worden gebruikt. Daarom moet een bijtelling bij het loon worden toegepast voor het privégebruik van de auto. De bijtelling kan achterwege worden gelaten als overtuigend wordt aangetoond dat het

Beroepschrift was acht minuten te laat

9 juni 2016 • Formeel recht

De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken. De termijn begint te lopen op de dag na de dag waarop de uitspraak op bezwaar is gedagtekend. Een beroepschrift is op tijd als het voor het einde van de termijn door de griffie van de

Kamervragen complexiteit belastingstelsel

2 juni 2016 • Inkomstenbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de complexiteit van het belastingstelsel en mogelijke verbetering van voorlichting aan belastingplichtigen beantwoord. De vragen hebben betrekking op de inkomstenbelasting.
Een van de vragen

Belastingdienst heeft in procedures geen informatie achtergehouden

2 juni 2016 • Formeel recht

De staatssecretaris van Financiën heeft schriftelijk gereageerd op berichten dat de Belastingdienst informatie achter zou hebben gehouden voor het gerechtshof en de Hoge Raad. Dat zou zijn gebeurd in een procedure van een zwartspaarder. Aan de

Afzien van vrijwilligersvergoeding

2 juni 2016 • Inkomstenbelasting

Tot de aftrekbare giften behoort een vergoeding voor de werkzaamheden van een vrijwilliger voor een het algemeen nut beogende instelling, wanneer de vrijwilliger daarvan afziet. De instelling moet daarvoor een verklaring afgeven waaruit de inzet als

Uitbetaling niet vrijwillig opgenomen vakantie

2 juni 2016 • Arbeidsrecht

Vakantiedagen van een werknemer worden door de werkgever vastgesteld volgens de wensen van de werknemer, tenzij het bedrijfsbelang zich daartegen verzet. Een andere wijze van vaststelling van vakantiedagen is mogelijk, maar moet dan schriftelijk zijn

Minimumloon per 1 juli omhoog

26 mei 2016 • Sociale verzekeringen

Het wettelijk minimumloon wordt ieder halfjaar aangepast aan de stijging van de contractlonen. Op die manier moet de algemene welvaartsontwikkeling tot uitdrukking komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden.

Bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing bij verhuur onderneming

26 mei 2016 • Successiewet

De bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet is bedoeld om de continuïteit van ondernemingen bij overlijden niet in gevaar te brengen door belastingheffing. Voorwaarde voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling is dat de onderneming

Overgang van VAR naar DBA

26 mei 2016 • Loonbelasting

In antwoord op Kamervragen over de gevolgen van de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) per 1 mei jl. heeft de staatssecretaris van Financiën benadrukt dat de Belastingdienst tot 1 mei 2017 wel toezicht houdt, maar in