Nieuws

Is perceel voor aanleg golfbaan een bouwterrein?

23 juni 2016 • Overdrachtsbelasting

De levering van een bouwterrein in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 is belast met omzetbelasting en vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Een bouwterrein is onbebouwde grond:

die is of wordt bewerkt;
waarvoor voorzieningen zijn of

Geen aftrek van rente voor vererfde woning

23 juni 2016 • Inkomstenbelasting

Per 1 januari 2013 is de eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting veranderd. Voor nieuwe gevallen geldt sinds die datum dat betaalde hypotheekrente alleen aftrekbaar is als de schuld gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten hoogste

Internetconsultatie verbetering financierbaarheid mkb

16 juni 2016 • Algemeen

Ter verbetering van de financierbaarheid van het midden- en kleinbedrijf (mkb) is in 2014 het Aanvullend Actieplan Mkb-financiering opgesteld. Als een uitvloeisel van dat actieplan is in september 2015 een pilot van start gegaan. Het doel van deze

Aanbod ontslagvergoeding geweigerd

16 juni 2016 • Arbeidsrecht

In het kader van een reorganisatie bood een werkgever aan de werknemers van wie de arbeidsplaats zou komen te vervallen een afvloeiingsregeling aan. De regeling omvatte beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden en toekenning

Erfgenamen beschermd tegen onverwachte schulden

16 juni 2016 • Civiel recht

Het erfrecht is onlangs op twee onderdelen gewijzigd. Een daartoe strekkend wetsvoorstel is door de Eerste Kamer aangenomen.
Het erfrecht biedt erfgenamen de keuze tussen zuivere aanvaarding, aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving en

Hoge Raad vindt box 3-belasting niet buitensporig

16 juni 2016 • Inkomstenbelasting

Volgens de Hoge Raad is de belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting geen buitensporig hoge last. De belastingheffing in box 3 gaat uit van een forfaitair rendement op vermogen van 4%. Het werkelijk behaalde rendement op vermogen is niet

Concept ombuigingslijst 2016

9 juni 2016 • Inkomstenbelasting

Onlangs is de concept ombuigingslijst 2016 openbaar geworden. De ombuigingslijst is een overzicht van mogelijke maatregelen ter besparing op de overheidsuitgaven of ter verhoging van de overheidsinkomsten. Of en in hoeverre er suggesties van deze

Hof laat bijtelling privégebruik ten onrechte achterwege

9 juni 2016 • Loonbelasting

Een auto van de zaak wordt geacht ook privé te worden gebruikt. Daarom moet een bijtelling bij het loon worden toegepast voor het privégebruik van de auto. De bijtelling kan achterwege worden gelaten als overtuigend wordt aangetoond dat het

Beroepschrift was acht minuten te laat

9 juni 2016 • Formeel recht

De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken. De termijn begint te lopen op de dag na de dag waarop de uitspraak op bezwaar is gedagtekend. Een beroepschrift is op tijd als het voor het einde van de termijn door de griffie van de

Kamervragen complexiteit belastingstelsel

2 juni 2016 • Inkomstenbelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de complexiteit van het belastingstelsel en mogelijke verbetering van voorlichting aan belastingplichtigen beantwoord. De vragen hebben betrekking op de inkomstenbelasting.
Een van de vragen