Nieuws

Vrijstelling schenkbelasting

7 juli 2016 • Successiewet

Er geldt een vrijstelling van schenkbelasting voor bedragen die worden geschonken aan iemand, die zijn schulden niet kan betalen. Als voorwaarde voor de vrijstelling geldt dat de schenking moet zijn bedoeld om de begiftigde in staat te stellen zijn

Vereiste informatiebeschikking voor omkering bewijslast

7 juli 2016 • Formeel recht

Per 1 juli 2011 is de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen gewijzigd. Sinds die datum geldt dat de Belastingdienst zich bij een uitspraak op bezwaar alleen dan op omkering en verzwaring van de bewijslast kan beroepen als een informatiebeschikking

Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting

7 juli 2016 • Vennootschapsbelasting

De bevoegdheid van de inspecteur om een navorderingsaanslag op te leggen vervalt in beginsel na vijf jaar. Voor in het buitenland aangehouden vermogen of opgekomen inkomsten geldt een verlengde termijn van 12 jaar. Voor de erfbelasting geldt een

Toepassing compensatieregeling grensarbeiders

7 juli 2016 • Internationaal

Nederland en Duitsland hebben in 2012 een nieuw belastingverdrag ondertekend, dat sinds 1 januari 2016 van toepassing is. Het verdrag bevat een compensatieregeling voor Nederlandse grensarbeiders. Een Nederlandse grensarbeider is iemand, die inwoner

Bij verantwoording boekwinst na 2001 geldt nieuwe landbouwvrijstelling

30 juni 2016 • Ondernemingswinst

De waardeontwikkeling van landbouwgrond is vrijgesteld van belastingheffing door de werking van de landbouwvrijstelling. Vooruitlopend op de invoering van de Wet IB 2001 is de landbouwvrijstelling per 27 juni 2000 gewijzigd. Bij deze wijziging is de

Uitzonderingen op verrekenverbod minimumloon

30 juni 2016 • Civiel recht

Sinds de invoering van de Wet Aanpak Schijnconstructies zijn werkgevers verplicht om ten minste een met het minimumloon corresponderend bedrag aan loon per bank uit te betalen aan hun werknemers. Ook is het werkgevers verboden om bedragen te

Goedkeuring samenloop omzet- en overdrachtsbelasting bouwterrein

30 juni 2016 • Omzetbelasting

De levering van een bouwterrein is belast met omzetbelasting. Om cumulatie van belastingen te voorkomen geldt bij de levering van een bouwterrein een vrijstelling van overdrachtsbelasting. Het begrip bouwterrein volgens de Wet op de omzetbelasting is

Aanpassingen renteaftrekbeperkingen

30 juni 2016 • Vennootschapsbelasting

De Wet op de Vennootschapsbelasting kent enkele bepalingen die de aftrekbaarheid van de winst van betaalde rente beperken. Het kabinet heeft het voornemen om enkele van deze aftrekbeperkingen te wijzigen. Deze wijzigingen moeten deel uitmaken van het

Europees akkoord maatregelen tegen belastingontwijking

30 juni 2016 • Europese regelgeving

De ministers van Financiën van de lidstaten van de Europese Unie hebben een akkoord bereikt over maatregelen tegen belastingontwijking. De renteaftrek wordt beperkt en activiteiten waarover nog geen belasting is betaald kunnen niet onbelast worden

Ondernemingsraad krijgt meer invloed op pensioen

23 juni 2016 • Arbeidsrecht

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat betrekking heeft op de rol van de ondernemingsraad (OR) ten aanzien van pensioen. De OR heeft instemmingsrecht over de arbeidsvoorwaardelijke aspecten van de pensioenregeling. Dit