Nieuws

Bij verantwoording boekwinst na 2001 geldt nieuwe landbouwvrijstelling

30 juni 2016 • Ondernemingswinst

De waardeontwikkeling van landbouwgrond is vrijgesteld van belastingheffing door de werking van de landbouwvrijstelling. Vooruitlopend op de invoering van de Wet IB 2001 is de landbouwvrijstelling per 27 juni 2000 gewijzigd. Bij deze wijziging is de

Uitzonderingen op verrekenverbod minimumloon

30 juni 2016 • Civiel recht

Sinds de invoering van de Wet Aanpak Schijnconstructies zijn werkgevers verplicht om ten minste een met het minimumloon corresponderend bedrag aan loon per bank uit te betalen aan hun werknemers. Ook is het werkgevers verboden om bedragen te

Goedkeuring samenloop omzet- en overdrachtsbelasting bouwterrein

30 juni 2016 • Omzetbelasting

De levering van een bouwterrein is belast met omzetbelasting. Om cumulatie van belastingen te voorkomen geldt bij de levering van een bouwterrein een vrijstelling van overdrachtsbelasting. Het begrip bouwterrein volgens de Wet op de omzetbelasting is

Aanpassingen renteaftrekbeperkingen

30 juni 2016 • Vennootschapsbelasting

De Wet op de Vennootschapsbelasting kent enkele bepalingen die de aftrekbaarheid van de winst van betaalde rente beperken. Het kabinet heeft het voornemen om enkele van deze aftrekbeperkingen te wijzigen. Deze wijzigingen moeten deel uitmaken van het

Europees akkoord maatregelen tegen belastingontwijking

30 juni 2016 • Europese regelgeving

De ministers van Financiën van de lidstaten van de Europese Unie hebben een akkoord bereikt over maatregelen tegen belastingontwijking. De renteaftrek wordt beperkt en activiteiten waarover nog geen belasting is betaald kunnen niet onbelast worden

Ondernemingsraad krijgt meer invloed op pensioen

23 juni 2016 • Arbeidsrecht

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat betrekking heeft op de rol van de ondernemingsraad (OR) ten aanzien van pensioen. De OR heeft instemmingsrecht over de arbeidsvoorwaardelijke aspecten van de pensioenregeling. Dit

Is perceel voor aanleg golfbaan een bouwterrein?

23 juni 2016 • Overdrachtsbelasting

De levering van een bouwterrein in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 is belast met omzetbelasting en vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Een bouwterrein is onbebouwde grond:

die is of wordt bewerkt;
waarvoor voorzieningen zijn of

Geen aftrek van rente voor vererfde woning

23 juni 2016 • Inkomstenbelasting

Per 1 januari 2013 is de eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting veranderd. Voor nieuwe gevallen geldt sinds die datum dat betaalde hypotheekrente alleen aftrekbaar is als de schuld gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten hoogste

Internetconsultatie verbetering financierbaarheid mkb

16 juni 2016 • Algemeen

Ter verbetering van de financierbaarheid van het midden- en kleinbedrijf (mkb) is in 2014 het Aanvullend Actieplan Mkb-financiering opgesteld. Als een uitvloeisel van dat actieplan is in september 2015 een pilot van start gegaan. Het doel van deze

Aanbod ontslagvergoeding geweigerd

16 juni 2016 • Arbeidsrecht

In het kader van een reorganisatie bood een werkgever aan de werknemers van wie de arbeidsplaats zou komen te vervallen een afvloeiingsregeling aan. De regeling omvatte beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden en toekenning