Nieuws

Koersverlies eigenwoningschuld niet aftrekbaar

4 mei 2016 • Inkomstenbelasting

De rente en de kosten van een eigenwoningschuld zijn aftrekbaar. Dat geldt niet voor een koersverlies dat wordt geleden bij de omzetting van een eigenwoningschuld in een andere valuta.
De eigenaar van een woning zette in 2007 zijn eigenwoningschuld

Aftrek fictieve personeelskosten

4 mei 2016 • Vennootschapsbelasting

De Wet op de vennootschapsbelasting kent voor algemeen nut beogende instellingen en voor sociaal belang behartigende instellingen een bijzondere aftrekpost voor fictieve personeelskosten. Wanneer dergelijke instellingen hun winst voor ten minste 70%

Elektronisch deponeren jaarrekening vanaf 2016 verplicht

4 mei 2016 • Civiel recht

Bij Koninklijk Besluit is vastgesteld dat de wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met het elektronisch deponeren van de jaarrekening in het handelsregister op

Loonsanctie terecht opgelegd

4 mei 2016 • Sociale verzekeringen

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om het loon van een zieke werknemer door te betalen. Die verplichting duurt in beginsel maximaal twee jaar, maar kan met een jaar worden verlengd wanneer de werkgever onvoldoende heeft gedaan aan de re-integratie

Tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling

4 mei 2016 • Successiewet

De Successiewet kent een verhoging van de vrijstelling voor een schenking van ouders aan kinderen. Deze verhoogde vrijstelling kan eenmaal worden toegepast. Er geldt een extra verhoging van de vrijstelling voor een schenking die betrekking heeft op

Loondoorbetaling bij ziekte

28 april 2016 • Arbeidsrecht

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer een drietal maatregelen aangekondigd om knelpunten in de loondoorbetalingsverplichting op te lossen. De maatregelen hebben betrekking op de loonsanctie bij

Aanpassingen minimumloon

28 april 2016 • Civiel recht

Het wettelijk minimumloon wordt vastgesteld per dag, per week of per maand. De hoogte van het minimumloon per uur hangt af van de gebruikelijke arbeidsduur per week in een sector. Voor werknemers in sectoren waar 36 uur de gebruikelijke arbeidsduur

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling

28 april 2016 • Successiewet

De Successiewet kent een bijzondere faciliteit voor de schenking en vererving van ondernemingsvermogen. Deze bedrijfsopvolgingsregeling houdt in dat ondernemingsvermogen is vrijgesteld tot een bedrag van € 1 miljoen en daarboven voor 83% is

Lening van ouders aan zoon was onzakelijk

28 april 2016 • Inkomstenbelasting

Een lening tussen gelieerde partijen is onzakelijk als de geldverstrekker daarbij een debiteurenrisico accepteert dat een derde niet zou hebben aanvaard, ook niet voor een hogere rente. De gevolgen van onzakelijkheid van een lening zijn dat een

Aanpassingen in Wet werk en zekerheid

28 april 2016 • Arbeidsrecht

In overleg met werkgevers en werknemers is besloten om de Wet werk en zekerheid (Wwz) op een aantal punten aan te passen. Het gaat om de toepassing van de ketenbepaling bij seizoensarbeid en op het recht op transitievergoeding bij ontslag wegens