Solvabiliteit, liquiditeit en andere ratio's - wat zegt dit?

Solvabiliteit, liquiditeit en andere ratio's - wat zegt dit?

Formeel gezien, bestaat de jaarrekening uit de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting hierop. De jaarrekening van Zoë begint altijd, zoals iedere jaarrekening met een accountantsverslag. Hierin komt Zoë allerlei ratio’s en kengetallen tegen.

Maar wat betekenen deze ratio’s eigenlijk, wat zegt dit over haar onderneming en wat kun je er mee? Hieronder volgt een korte uitleg over de 3 meest gebruikte ratio’s.

Liquiditeit

De liquiditeit is een ratio dat weergeeft of de onderneming de kortlopende schulden kan voldoen. Wanneer deze ratio groter is dan 1 betekent dit dat je met de vorderingen die op korte termijn om zijn te zetten in geld (o.a. liquide middelen, voorraad en debiteuren) je kortlopende schulden (o.a. crediteuren en omzetbelasting) kan voldoen. Een waarde van 1.5 of hoger wordt als goed beschouwd. Deze ratio noemen we de “current ratio”.

Vaak wordt er ook een berekening gemaakt waarin de voorraad niet wordt meegerekend met de vorderingen. Reden hiervoor is dat de voorraad nooit helemaal kan worden omgezet in geld. Deze ratio noemen ze de ‘quick – ratio”. Wanneer deze hoger is dan 1 is dit voldoende.

De vorderingen (ook vlottende activa genoemd) minus de kortlopende schulden worden het werkkapitaal genoemd. Ook het werkkapitaal wordt vaak gepresenteerd in de jaarrekening. Een positief werkkapitaal is nodig om de dagelijkse activiteiten binnen de onderneming te financieren.

Solvabiliteit

De solvabiliteit is een waarde die weergeeft of een onderneming op de lange termijn aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Er wordt ook wel gezegd dat het de gezondheid van de onderneming toetst. Er zijn verschillende manieren om deze ratio te berekenen maar de meest gebruikte is om het eigen vermogen te delen door het totale vermogen. Hoe hoger de uitkomst hiervan is des te beter het bedrijf er financieel voor staat. Een gezonde solvabiliteit ligt tussen de 25% en 40%.

Rentabiliteit

Met de rentabiliteit geven we weer wat het rendement is dat de onderneming behaalt op het eigen vermogen. Deze ratio is vooral belangrijk voor investeerders en andere aandeelhouders. Het geeft immers weer wat de verdiensten zijn voor de aandeelhouder op het, door hen geïnvesteerde, vermogen.

De uitkomst van deze ratio’s zijn een goede indicatie van de gezondheid van de onderneming. Het blijft natuurlijk wel een momentopname wanneer deze ratio’s berekend worden. Dit kan soms een vertekend beeld kan geven. Het vergelijken van de ratio’s over meerdere jaren geeft daarentegen wel de ontwikkeling van de onderneming weer.

Wat kun je met de kengetallen?

Ondanks de beperkingen zijn de kengetallen een goed instrument voor sturing en advies. Als je onderneming niet goed gefinancierd is, bijvoorbeeld doordat een meerjarige investering gefinancierd is met een kortlopend krediet, verslechteren de ratio’s. Dit kan van grote invloed zijn voor de wijze waarop de onderneming beoordeeld wordt door financiers, leveranciers en rating bureau’s. Daarbij geeft de trend in de kengetallen ook een goed beeld voor de ontwikkeling binnen de onderneming. Deze kengetallen zijn voor ons een goed instrument om je  optimaal te adviseren over jouw onderneming.

Heb je vragen naar aanleiding van dit onderwerp? Of heb je vragen over de gezondheid van jouw onderneming? 

Stel ons hier jouw vraag! Wij helpen jou graag!